ons kantoor is gesloten van 28 juli tot 21 augustus vanwege vakantie

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Seen Familierecht.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Seen Familierecht en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Seen Familierecht met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door Seen Familierecht ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2. VERPLICHTINGEN PARTIJEN

2.1 Seen Familierecht zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Seen Familierecht staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Er is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Seen Familierecht verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Seen Familierecht te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Seen Familierecht verstrekte gegevens en informatie.
2.3 Seen Familierecht is verplicht om op basis van geldende wet- en regelgeving de identiteit van Cliënt vast te stellen en, onder de in de wet bepaalde voorwaarden en omstandigheden, ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten.
2.4 Cliënt geeft Seen Familierecht opdracht en verleent tevens toestemming om de door Cliënt verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt zowel ten aanzien van de persoonsgegevens betreffende Cliënt zelf, als ten aanzien van zijn minderjarige kinderen. Cliënt kan Seen Familierecht verzoeken zijn persoonsgegevens te wissen. Seen Familierecht zal bij de beslissing om dit al dan niet te doen rekening houden met alle belangen, waaronder die van Seen Familierecht zelf. Indien noodzakelijk zal Seen Familierecht daarbij het advies van de deken van de Orde van Advocaten inwinnen.
2.5 Seen Familierecht is gerechtigd bij uitvoering van een opdracht derden in te schakelen en is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen Seen Familierecht en de derde gelden te aanvaarden. Cliënt verleent Seen Familierecht toestemming om zijn (persoons)gegevens aan de derde ter beschikking te stellen.

2.6 Het met een opdracht gevormd dossier zal gedurende ten minste zeven jaren worden bewaard, waarna het Seen Familierecht vrij staat om het dossier zonder verdere kennisgeving aan Cliënt, te vernietigen.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Seen Familierecht is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover Seen Familierecht die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. De polisvoorwaarden liggen ten kantore ter inzage. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan honorarium exclusief kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting dat in het desbetreffende jaar waarin de gebeurtenis plaatsvond waardoor de aansprakelijkheid ontstond, bij de opdrachtgever in rekening is gebracht met een maximum van € 10.000,-. Onder gebeurtenis wordt tevens een nalaten begrepen.
3.2 Seen Familierecht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Seen Familierecht gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van Seen Familierecht en eventuele (toekomstige) werknemers.
3.3 Seen Familierecht is niet aansprakelijk voor fouten die door (rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld. Indien (rechts)personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan Seen Familierecht door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.
3.4 Cliënt vrijwaart Seen Familierecht tegen alle aanspraken van derden en de door Seen Familierecht in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Seen Familierecht voor Cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens voor zover dat het gevolg is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Seen Familierecht.
3.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden die Cliënt jegens Seen Familierecht kan inroepen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Seen Familierecht in elk geval binnen 6 (zes) maanden nadat Cliënt bekend was (geraakt) of redelijkerwijs bekend kon zijn (geweest) met de feiten c.q. de gebeurtenis waarop Cliënt zijn aanspraak, dan wel vorderingsrecht baseert. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.
3.6 Op verzoek van Cliënt zal Seen Familierecht inlichtingen verschaffen over de dekkingsomvang onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor uitvoering van een opdracht kan worden afgesproken dat, voor zover mogelijk, een specifieke nadere dekking zal worden verzorgd.

4. HONORARIUM EN VERSCHOTTEN

4.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Seen Familierecht periodiek vast te stellen basisuurtarief en kan variëren afhankelijk van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid van de zaak. De bestede tijd wordt in eenheden van 6 minuten in rekening gebracht.
4.2 Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en 5% kantoorkosten en eventuele verschotten. Verschotten zijn de kosten die Seen Familierecht bij de uitvoering van de opdracht(en) ten behoeve van Cliënt voldoet, zoals griffierecht en kosten voor de inschakeling van derden zoals deurwaarders, koeriersdiensten en kosten voor uittreksels (Kamer van Koophandel en/of gemeenten), reiskosten, alsmede alle andere kosten die niet in het uurtarief begrepen zijn. Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
4.3 Seen Familierecht heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze niet eerder worden toegepast dan twee weken na mededeling aan Cliënt.
4.4 Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde bijstand (een toevoeging) en Seen Familierecht heeft toegezegd deze zaak op basis van gefinancierde rechtsbijstand in behandeling te nemen dan is Cliënt verplicht de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te betalen. Daarnaast moet Cliënt de overige gerechtelijke kosten betalen zoals griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels (Kamer van Koophandel en/of gemeenten). Als de aanvraag voor de toevoeging wordt afgewezen of nadien wordt ingetrokken, zullen de reeds verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht aan de hand van het basisuurtarief en zal dit uurtarief van toepassing zijn op de rest van de werkzaamheden ter zake van de verstrekte opdracht.

5. WIJZE VAN BETALEN

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium voor verrichte werkzaamheden en eventuele verschotten maandelijks, achteraf, aan Cliënt in rekening gebracht en gedeclareerd.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Seen Familierecht is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering van Cliënt een door Seen Familierecht te ontvangen betaling in mindering komt, tenzij Cliënt bij betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
5.3 Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 5.2 bedoelde termijn, dan is Cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Na het verstrijken van de voornoemde termijn zal Cliënt over het openstaande bedrag een vergoeding vanwege renteverlies ad 0,5% per maand verschuldigd zijn. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,–. Daarnaast komen alle kosten die verband houden met de invordering van de declaraties voor rekening van Cliënt.
5.4 Vindt de betaling niet plaats binnen de in artikel 5.2 bedoelde termijn, dan is Seen Familierecht gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat Cliënt op de hoogte is gesteld van het voornemen daartoe. Seen Familierecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. VOORSCHOT

6.1 Alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, kan Seen Familierecht een voorschot van Cliënt verlangen en Seen Familierecht de werkzaamheden opschorten zolang het voorschot niet is voldaan. Seen Familierecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
6.2 Ook tussentijds kan Seen Familierecht een (al dan niet aanvullende) voorschotbetaling verlangen, voordat de verdere uitvoering van de opdracht wordt voortgezet. Seen Familierecht is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
6.3 Een ontvangen voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatst openstaande declaratie(s).

7. KLACHTENREGELING, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1 Op de rechtsbetrekking(en) en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) tussen Cliënt en Seen Familierecht is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door Cliënt aan Seen Familierecht gegeven opdracht worden eerst beslecht overeenkomstig de kantoorklachtenregeling zoals op de website van Seen Familierecht is vermeld.
7.3 Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de kantoorklachtenregeling dan wel voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de voormelde commissie, dan wordt dat geschil beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

8. OVERIG

8.1 Seen Familierecht en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.
8.2 Seen Familierecht kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. Seen Familierecht oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming Van de Deken van de toepasselijke Raad van de Orde.
8.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.