altijd een berekening voor de zekerheid

Alimentatie

Voor de berekening van alimentatie wordt uitgegaan van zogenaamde “Trema-normen”, opgenomen in het rapport alimentatienormen. Het gaat hierbij om regels die niet in de wet staan maar wel gevolgd worden in de rechtspraktijk. Er bestaan twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. Voor beide vormen van alimentatie wordt een andere rekenmethode gebruikt. Hieronder zal ik die kort met u doornemen

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage voor levensonderhoud van een kind. Als ouder bent u onderhoudsplichtig voor uw kinderen. Ook als u uw kind niet erkend heeft, geen gezag heeft en/of als er geen contact is met uw kind. Ook stiefouders kunnen door een huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig worden voor de bij hun in het gezin wonende kinderen van hun partner.

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Behoefte

Bij kinderalimentatie wordt eerst berekend wat een kind nodig heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van de Nibudnormen. De leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen in een gezin en het voormalig gezinsinkomen is hierbij van belang. Het normbedrag en eventuele extra kosten samen noemt men de behoefte van de kinderen. De behoefte geeft dus aan welk bedrag er maandelijks nodig is, naast de kinderbijslag, om alle kosten van de kinderen te dekken.

Draagkracht

Beide ouders dienen bij te dragen in de behoefte van de kinderen naar draagkracht. De draagkracht bepaalt hoeveel een ouder kan betalen. Bij kinderalimentatie wordt de draagkracht berekend aan de hand van forfaitaire bedragen op basis van het huidige inkomen en/of de verdiencapaciteit. Vervolgens wordt de draagkracht van de ouders vergeleken door middel van een draagkrachtvergelijking. Zo wordt bepaald wie voor welk deel dient bij te dragen in de kosten van de kinderen.

Zorgkorting

Er wordt vanuit gegaan dat de verzorgende ouder dit bedrag feitelijk al besteed aan de kinderen. Op het bedrag van de niet verzorgende ouder komt nog een zorgkorting in mindering omdat deze ouder ook kosten voor de kinderen heeft op de momenten dat hij of zij de zorg voor de kinderen heeft. De zorgkorting wordt uitgedrukt in percentages van de behoefte en varieert van 0% bij geen omgang tot 35% in geval van co-ouderschap. Dus hoe meer zorg, hoe hoger de zorgkorting. De zorgkorting komt in mindering op het bedrag dat deze ouder dient bij te dragen, op voorwaarde dat er voldoende draagkracht is.

Samenloop

Is er een onderhoudsplichtige stiefouder dan dient er een berekening gemaakt te worden van de draagkracht van de vader, de moeder én de stiefouder. Zijn er daarnaast kinderen uit meerdere relaties. Bijvoorbeeld u en uw partner krijgen een kindje maar uw partner heeft al twee kinderen uit een eerder huwelijk. Dan is er sprake van samenloop. In dat geval dienen er meerdere berekeningen gemaakt te worden om de hoogte van de alimentatie te kunnen bepalen.

Partneralimentatie

Behoefte

Ook bij partneralimentatie wordt eerst berekend wat de behoefte is? Wat heeft uw ex-partner nodig? Dit kan aan de hand van een formule gebeuren, de zogenaamde “Hof-norm” die gebaseerd is op het netto gezinsinkomen of door middel van een behoeftelijst. Een behoeftelijst is een lijst van alle kosten die nodig zijn voor het levensonderhoud. Daarnaast wordt rekening gehouden met het eigen inkomen en de mogelijke verdiencapaciteit.

Draagkracht

Daarna wordt wederom de draagkracht berekend. De draagkracht bij partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de werkelijke lasten van de onderhoudsplichtige. Of er ruimte is voor partneralimentatie is maar de vraag nu kinderalimentatie altijd voorrang heeft op partneralimentatie. Er wordt dus bekeken of er, na het betalen van kinderalimentatie nog ruimte is voor het betalen van partneralimentatie.

Is uw alimentatie nog up-to-date?

Wilt u weten of uw alimentatie nog up-to-date is? Doe dan de alimentatiecheck.